ALLMÄNNA VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNNA VILLKOR.

Villkor för deltagande

Dessa villkor gäller för deltagandet i denna utlottning som som drivs och organiseras på denna webbplats av svenskatävlingar (”Svenskatävlingar” , ”vi” ”oss”, ”vår”)

Om du någon gång har några frågor angående de allmänna villkoren eller integritetspolicyn som gäller för denna webbplats så är du varmt välkommet att ta kontakt med oss via e-post: info@svenskatavlingar.com

1. Beskrivning utav erbjudande

Vi organiserar flertal utlottningar vart år, när du registrerar dig för att delta i dessa tävlingar så ger du samtycke att ta emot reklam ifrån våra befintliga samt nya samarbetspartners.  (Om du vill veta mer om vilka samarbetspartners vi har så kan kontakta oss på info@snabbavinster.com)

Längden för tävlingarna kan variera men står alltid benämnd för den specifika tävlingen. 

2. Deltagande  & regler

2. Deltagare som är berättigade till att medverka 

2.1.1 För att få lova att delta i den svenska dragningen så måste nedanstående krav uppfyllas, kumulativt

a. Du måste vara bosatt i Sverige samt vara bosatt där vid tillfället du registrerar dig.

b. Du måste vara 18 år eller äldre 

c. Lämna korrekt information om sitt riktigt för och efternamn, adress samt födelsedatum;

d. Inte delta via alias eller under ett annat för och efternamn;

e. Inte vara våra anställda, eller auktoriserade representanter, agenter, sponsorer eller företag som är anslutna till dem, samt deras respektive som familjemedlemar och hushållsmedlemmar.

f. Inte diskvalificeras eller uteslutas  och eller blockeras från deltagande i tävlingen i enlighet med avsnitt 3.3 i dessa villkor för deltagande.

2.1.2 Vi har rätt att diskvalificera och utesluta deltagare från registrering i utlottningen om, alternativt;

a. Att han eller hon manipulerar eller försöker manipulera deltagandet, tävlingen och/eller våra sidor; eller   

b. På ett otillbehörligt sätt försöker påverka dragningen av priser eller avgörandet, särskilt genom att störa den programvara som används eller genom att hota eller skrämma våra anställda, sponsorer eller andra deltagare.

 2.1.3 Dessutom kan vi också utesluta deltagare från att delta eller efter eget gottfinnande i förväg, särskilt om det finns en risk för brott mot reglerna för deltagande.

2.2 Medel för deltagande

2.2.1 Deltagande är endast möjligt genom motsvarande online-registrering. I samband med detta kan även samtycke till att ta emot reklam också ges för vår skull och sponsorerna utav utlottningen. Närmare uppgifter finns i det särskilda samtycket till att ta emot reklam.

2.3 Avslutande av deltagande

2.3.1 Om deltagandet sker online så skickas ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk till den adress som deltagaren har angett. Om deltagaren klickar på denna bekräftelselänk kommer deltagande ha en dubbel opt-in, vilket inte är obligatoriskt för deltagandet.

2.4 Deltagande oberoende av icke-relaterade faktorer

2.4.1 Deltagande och vinstchanser påverkas inte och är inte på något sätt beroende av följande; 

a. Köp av varor, användning av betalda tjänster och/eller betalning av anslutningsavgifter och eller användaravgifter för oss, våra sponsorer eller andra företag som är involverade i utlottningen;

b. Återkalla det det samtycke som en deltagare tidigare har gett till att ta emot reklam;

c. Genomföra en enkät eller delta i utställda erbjudanden.

3. Vinnare och pris

3.1 Fastställande och kontakt med vinnaren

3.1.1. Vi kommer att slumpmässigt och på automatisk väg dra en vinnare bland alla berättigade deltagare. Dragningen kommer att äga rum inom 4 veckor efter tävlingens slutdatum, som anges på webbplatsen.

3.1.2. Vinnaren kan meddelas per post, telefon och/eller e-post.

3.1.3. Vinnaren kan bli tvungen att bevisa sin identitet och skriftligen bekräfta sitt intresse av att få priset innan priset skickas ut.

3.2 Pris

3.2.1. Den utvalda vinnaren kommer att få tävlingens pris.

3.2.2. Om priset är en kupong är det möjligt att sammanställa flera kuponger som motsvarar summan av de nämnda kupongerna.

3.2.3. Priserna skickas till vinnaren på arrangörens bekostnad.

3.2.4. Kontantpriserna kommer att betalas ut via banköverföring och/eller Paypal.

3.3 Förlust av rätten till ett pris 

3.3.1. Om anmälan misslyckas kommer anspråket på priset att förverkas. Ett meddelande om att en person har vunnit ett pris anses vara misslyckat om:

 1. brevet som meddelar att personen har vunnit och som skickats med rekommenderat brev inte kan levereras eller om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter leveransen genom att kontakta arrangören per telefon, e-post eller post (med det datum då arrangören mottar brevet som giltigt datum); eller

 2. vinnaren inte svarar i telefonen efter två försök att meddela honom/henne per telefon att han/hon har vunnit ett pris; eller

 3. ett e-postmeddelande om att personen har vunnit visar sig vara omöjligt att leverera eller om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter leverans genom att kontakta arrangören per telefon, e-post eller post (med det datum då arrangören mottar meddelandet som giltigt datum).

3.3.2 När anspråket på ett pris har förverkats kommer dragningen att upprepas.

3.4 Överlåtbarhet och skatter 

Prisobjektet i dessa villkor kan inte säljas, överlåtas, utlovas, föregripas eller överlåtas på något sätt. Anspråk på priserna kan inte överlåtas. Vinnaren är ensam ansvarig för att betala eventuella skatter.

4. Möjligheter till uppsägning/ändring 

Deltagaren och arrangören har rätt att säga upp detta avtal när som helst och utan kostnad. Deltagaren kan begära att lämna tävlingen och kan också begära att det eventuella samtycket återkallas. Begäran om uppsägning och återkallelse kan göras skriftligen till den e-post- eller postadress som anges i beskrivningen av dessa villkor och kräver ingen motivering. Begäran kan också omfatta en ändring av deltagandet, t.ex. deltagande med eller utan samtycke till marknadsföringsändamål. Arrangören kan också avbryta eller avsluta utlottningen när som helst av vilken anledning som helst och utan föregående varsel. Detta gäller i synnerhet om utlottningen av någon anledning inte kan genomföras på ett ordnat sätt, till exempel om datorer är infekterade med virus, om det finns fel i programvara och/eller hårdvara och/eller av andra tekniska och/eller rättsliga skäl som påverkar administrationen, säkerheten, integriteten och/eller det normala och korrekta genomförandet av utlottningen. I sådana fall har arrangören också rätt att ändra utlottningen efter eget gottfinnande.

5. Rätt att invända och rätt att återkalla

Deltagaren har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter i reklamsyfte och/eller att återkalla sitt eventuella samtycke som har givits för detta ändamål. Det är inte nödvändigt att ange något skäl för en invändning eller en begäran om återkallelse. Begäran är kostnadsfri.

Rätten till invändningar och återkallelse kan utövas skriftligen till den e-post- eller postadress som anges i beskrivningen av dessa villkor.

När begäran har gjorts kommer invändningen eller återkallelsen att meddelas alla parter som behandlar de berörda personuppgifterna utan onödigt dröjsmål. En invändning och ett återkallande av behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål innebär inte nödvändigtvis att personuppgifterna raderas. Uppgifterna kan föras in i en förteckning över borttagna uppgifter om minst ett av de villkor som beskrivs i artikel 17.3 i den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) är uppfyllda.

6. Dataskydd och integritet 

När du använder vår webbplats  och deltar i våra tävlingar gäller även dataskydds-och sekretesspolicyn, där hantering av personuppgifter beskrivs i detalj.

7. Klausul om åtskiljbarhet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal skulle vara eller bli rättsligt ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den ogiltiga bestämmelsen kommer så snabbt som möjligt att ersättas med en annan bestämmelse som närmast motsvarar den ogiltiga bestämmelsens ekonomiska avsikt och innehåll.

8. Länkar från webbplatser från tredje part 

När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna eller den information som du kan få från dem.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem.

9. Tillämplig lagstiftning 

För dessa villkor för deltagande gäller tysk lag med undantag för internationell privaträtt.

Dessutom är de obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser som gäller i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpliga på konsumenter, i den mån de ger honom eller henne ett mer omfattande skydd.

10. Förfarande för tvistlösning 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en digital plattform för utomrättsliga lösningar, som du kan få tillgång till via följande länk www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Observera att vi inte är skyldiga att delta i tvistlösning inför ett konsumentskiljedomsorgan och att vi inte heller är villiga att göra det. Om du når oss via den nämnda plattformen kan det därför hända att vi kontaktar dig direkt, utan stöd av plattformen.

INTEGRITETSPOLICY.

Den här tävlingen anordnas av Snabbavinster SL (nedan kallade ”oss” eller ”vi” eller ”Snabbavinster”) bryr oss om din integritet och i denna integritetspolicy vill vi försäkra oss om att du kommer att få all nödvändig information om din integritet i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), inklusive information om:

-insamling, användning och behandling av dina personuppgifter,

-kommunikation och lagring av dina personuppgifter, och

-dina rättigheter.

Om du har några frågor om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du nå oss när som helst, via e-post direkt till vårt dataskyddsombud:

gdpr@svenskatavlingar.com

1. Hur vi samlar in informationen:

Vi samlar in, använder och behandlar bland annat personuppgifter som du lämnar i samband med vår relation, till exempel:

-Du fyller i något av våra elektroniska formulär,

-Deltar i marknadsföring ifrån oss,

-besöker våra webbplatser, och

-Kontakta vår personal.

2. Vilken information vi samlar in, använder och behandlar:

-Personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn och födelsedatum),

-Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, postadress och telefonnummer),

-Intresseuppgifter (t.ex. preferenser för erbjudanden som du valt på vår sida)

-Tekniska uppgifter (t.ex. uppgifter om typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), lokal tid och plats).

3. Hur informationen används:

All information som vi får tillgång till används i ett eller flera av följande syften:

-Uppfyllande av vårt avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig (t.ex. enbart deltagande i tävlingen),

-Tillgodose våra legitima intressen som vi har (t.ex. för vår egen marknadsföring),

-Uppfylla våra juridiska skyldigheter, upprätthålla våra rättigheter och andra juridiska användningsområden, och

-Förlitar oss på ditt giltiga samtycke (t.ex. för marknadsföringsändamål från tredje part).

Du kan förvänta dig att få annonser om följande sektorer:

”Sektorer: Beskrivning och exempel”

Handel: e.g. E-Handel, Generell handel, Fordon (ink. Handlare och accessoarer), Fastigheter, Heminredning,                            Renovering, Kläder och mode, Telekommunikation, Energy       

Ekonomi: e.g. Pension, Lån, kreditkort och inteckningar, Investeringar & sparande Fodringsföretag, Finansiella                           tjänster

Försäkring: e.g. Hem, Bil, Resa, Djur, Person, övriga försäkringar

Resor: e.g. Resor, Hotel, Flygbolag, Resebolag

Livsstil: e.g. Hälsa & välmående, Träning, Välgörenhet, Media & förlag, Fritid Gaming, Läroinstitut

Juridiska tjänster: e.g. Anspråk, Förvaltning av personskador

Spel-underhållning: e.g. Online Betting, Online Casino, Online Poker, Lotteri, Pay Tv Services

Vi förbehåller oss rätten att fortsätta behandla personuppgifter som vi har samlat in för något av ovanstående ändamål, inklusive andra ändamål som är förenliga med det ursprungliga ändamålet eller som är tillåtna eller föreskrivna enligt lag (t.ex. rapporteringsskyldigheter).

4. Vilka våra rättsliga grunder är och för vilka ändamål vi kommer att använda dina uppgifter:

Vår rättsliga grund för att samla in, använda och behandla informationen i enlighet med bestämmelserna i GDPR är minst en av följande rättsliga grunder, som nämns nedan:

4.1 För att genomföra den tävling som du har anmält dig till på vår hemsida, detta gäller personuppgifter och kontaktuppgifter med den lagliga grund för att uppfylla ett avtal med dig.

4.2 För att kommunicera med dig och hålla dig informerad om våra senaste uppdateringar.:Meddela dig om ändringar av våra villkor och bestämmelser eller vår sekretesspolicy, Meddela dig om du är vinnare, Kontakta dig som svar på en kontaktförfråga, detta gäller personuppgifter och kontaktuppgifter med den lagliga grund att upfylla ett avtal med dig, nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, nödvändigt för våra legitima intressen ( för att hålla våra register uppdaterade och för att undersöka hur kunderna använder våra produkte/tjänster)

4.3 För att stödja och felsöka våra tjänster och för att svara på dina frågor, detta gäller personuppgifter, kontaktuppgifter samt tekniska detaljer, Med den lagliga grund att det är nödvändigt för våra legitima intressen:för att driva vår verksamhettillhandahållande av administration och IT-tjänster, Nätverkssäkerhet, För att förhindra bedrägerier, I samband med en företagsrekonstruktion eller omstrukturering av en grupp

4.4 För att utföra forskning eller analys för att förbättra och anpassa våra tjänster till dina behov och intressen, detta gäller för personuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om ränta, tekniska detaljer. Med den lagliga grund att det är nödvändigt för våra legitima intressen:för att undersöka hur kunderna använder våra produkter/tjänsterFör att utveckla produkter/tjänsterFör att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänsterFör att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant

4.5 För att informera dig om våra andra webbplatser och tjänster via e-post, push-notiser, post, telefon och/eller SMS-meddelanden. Detta gäller personuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om ränta, tekniska detaljer. Med den lagliga grund att det är nödvändigt för våra legitima intressen:för att utveckla våra produkter/tjänsterför att utveckla vår verksamhet samt med ditt samtycke.

4.6 För att informera dig om våra partnererbjudanden och möjligheter via e-post, push-notiser, post, telefon och/eller text/SMS-meddelanden. Detta gäller för personuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om ränta, tekniska detaljer. Med den lagliga grund att du har angivit ditt samtycke.

4.7 För att utreda överträdelser och upprätthålla våra policyer, och när det krävs enligt lag, förordning eller annan myndighet. Detta gäller för personuppgifter, kontaktuppgifter, tekniska detaljer. Med den lagliga grund att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

5. Var informationen kommer lagras och hur länge 

Personuppgifterna lagras av oss i enlighet med följande aspekter:

-Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

-Vi lagrar din information på våra säkra servrar.

-Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan – i allmänhet i 4 (fyra) år. Uppgifterna tas bort från marknadsföringsdatabasen om antingen;

a. du återkallar ditt samtycke, denna process beskrivs i nästa punkt och/eller

b. om de personuppgifter som vi innehar inte längre behövs för det avsedda ändamålet under minst 24 (tjugofyra) månader.

-Om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter och/eller gör invändningar mot den, kommer dina uppgifter att flyttas till vår så kallade ”spärrlista”. Detta innebär att dina personuppgifter inte längre används för våra relationsgrundande ändamål. Vi lagrar sedan dina uppgifter endast för rättsliga ändamål (t.ex. bevisbördans skyldigheter och hävdande eller försvar av anspråk), och raderar dem efter en period på 4 (fyra) år, förutsatt att det inte finns några tvingande skäl att göra något annat eller om det av andra skäl – eventuellt i form av förnyat samtycke – är tillåtet med en lämplig nivå av databehandling.

-Vid överföring till tredje land (utanför EU) säkerställer våra avtalsöverenskommelser med tredje part eller mottagare av dina uppgifter en säker överföring inom ramen för EU:s specifikationer om dataskydd och personlig integritet. Kontakta vår dataskyddsombud för mer information om vår säkerhet och våra processer.

6. Hur vi skyddar dina personuppgifter:

Vi vidtar relevanta försiktighetsåtgärder – administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska – för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, obehörig överföring, obehörig ändring och förstörelse. Detta innebär att dina uppgifter skyddas genom ingångskontroller (säkert placerade servrar, till vilka tillträde endast beviljas enligt fastställda säkerhetsförfaranden), tillträdeskontroller (128-bitars kodad dataöverföring, individuellt lösenord, meny- och medarbetarauktorisering, aktuell virusprogramvara), tillträdeskontroller (individuell medarbetarauktorisering via personliga konton, identifierings- och autentiseringskrav), kontroll av utlämnande (ständig övervakning och vägledning av behörig personal, ingen lokal lagring av data, registrering av all dataexport och överföring), kontroll av inmatning (kontorelaterad granskning, tidsstämpling och loggning av värddatorer), kontroll av uppgifter (ständig övervakning av chefer och dataskyddsombud, öppen avtalsstruktur i enlighet med bestämmelserna i § 62 i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) och artikel 62 i den tyska dataskyddslagen (BDSG)), kontroll av uppgifter (ständig övervakning av chefer och dataskyddsombud). 28 GDPR i samordning med ledning och dataskyddsombud) och tillgänglighetskontroller (allmänna säkerhetsförfaranden för värdföretaget [UPS, halongassystem etc.], säkerhetskopiering till andra allmänna säkerhetsförfaranden [t.ex. UPS, halongassystem etc.], säkerhetskopiering till andra platser [med alla säkerhetsåtgärder, se åtkomstkontroller] nattlig spegling på två hårddiskar, virusskyddsprogram). Trots dessa försiktighetsåtgärder och på grund av Internets osäkra natur kan vi inte garantera säkerheten för din dataöverföring till vår webbplats. All överföring av dina uppgifter till vår webbplats sker därför på egen risk.

7. Vilka är dina rättigheter i fråga om dataskydd?

Enligt bestämmelserna i GDPR har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt till tillgång (art. 15, GDPR): Du har rätt att fråga om vi behandlar dina personuppgifter och få kopior av dem och information om hur vi använder dem, utan kostnad..

 • Rätt till rättelse (art. 16, GDPR): Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig eller kompletterar information som du anser vara ofullständig.

 • Rätt till radering (art. 17, GDPR): Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18, GDPR): Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter om du är orolig för uppgifternas riktighet eller hur de används.

 • Rätt att återkalla samtycke (art. 7, GDPR): Du har rätt att be oss att återkalla tidigare gjorda samtyckesförklaringar som rör behandlingen av dina personuppgifter med framtida verkan genom att skicka ett e-postmeddelande till oss (finns i inledningen av denna sekretesspolicy) eller genom att begära det när du kontaktas via e-post, telefon eller SMS. Ett sådant tillbakadragande av samtycke påverkar dock inte legitimiteten av tidigare utförda behandlingar.

 • Rätt till dataportabilitet (art. 20, GDPR): Detta gäller endast den information som du har gett oss. Du har rätt att begära att vi överför den information du gett oss från en organisation till en annan eller att vi ger den till dig. Rätten gäller endast om vi behandlar information på grundval av ditt samtycke eller enligt, eller i samtal om att ingå ett avtal och behandlingen är automatiserad.

  Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR): Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär i praktiken att du kan stoppa eller förhindra att vi använder dina uppgifter. Den gäller dock endast under vissa omständigheter, när vi behandlar dina uppgifter för: (i) en uppgift som utförs i allmänhetens intresse, (ii) utövande av offentlig makt, (iii) våra legitima intressen, (iv) vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål, eller (v) direktmarknadsföring.

Om du vill hävda någon av de rättigheter som anges ovan i det här avsnittet, vänligen kontakta oss via e-post till: gdpr@svenskatavlingar.com

8. Användningsdata och Cookies 

Ni kan se på våra Internet-sidor utan att ange persondata. Emellertid uppstår det vid ett besök av våra sidor bestämda tekniska data, så kallade användningsdata. Dessutom sätter vi i förekommande fall in en eller flera kakor och för delvis in plug-ins för sociala medier, vilket vi likaledes skulle vilja informera Er om nedan.

Användningsdata:

Vid Ert besök på våra webbsidor lagrar vi standardmässigt uteslutande webbsidan från vilken Ni kom fram till vårt erbjudande, namnet på Er Internet-tjänsteleverantör, vilka webbsidor Ni har besökt inom vårt Internet-erbjudande, såväl som datum och längd på Ert besök. Utvunna data anonymiseras fullständigt.

Er IP-adress såväl som en tidsstämpel lagras dessutom av säkerhetsgrunder och används för interna ändamål. IP-adressen är i detta sammanhang en identifierare som hänför sig till en maskin, som ger en uppgift om den använda datorn för tillgång till Internet eller den Internet-gateway som används, närmare bestämt vid tidpunkten för förfrågan på nätet. Begreppet tidsstämpel betecknar värdet i ett definierat format, som tilldelar en tidpunkt åt en händelse (exempelvis sändning eller mottagning av ett meddelande, modifiering av data bland annat). Syftet med en tidsstämpel är att göra det tydligt för människor eller datorer, när vilka händelser inträffar.

Plug-ins för sociala medier

Vi inför på våra webbsidor delvis så kallade plug-ins för sociala medier (även ofta kallade Social Media Buttons). Sådana plug-ins kännetecknas på våra sidor av klickytor (därav även begreppet ”knappar”), som i varje fall märker ut plug-in-leverantören genom motsvarande färger och symboler. Genom att klicka på klickytorna kan Ni allt efter knapp t.ex. meddela Era vänner i de av Er använda sociala nätverk, att Ni gillar en av våra webbsidor eller dela länken till en webbsida med andra Internet-användare.

När Ni surfar på vår webbplats och öppnar en av våra webbsidor, som innehåller en plug-in för ett socialt medium, byggs det från Er webbläsare upp en direkt förbindelse med servrarna för plug-in-leverantören och plug-in laddas därifrån. Därvid kan information till plug-in-leverantören översändas, att motsvarande webbsida öppnades från vår webbplats.

Om Ni har ett användarkonto hos ett eller flera sociala nätverk från plug-in-leverantörerna och är Ni, medan Ni uppehåller Er på en av våra webbsidor, som innehåller en eller flera plug-ins för sociala medier för den eller de berörda leverantörerna, samtidigt inloggad i det/de berörda nätverk, kan dessutom en tilldelning av sidöppnandet till Er/Era användarprofil(er)er, som finns tillgängliga hos leverantören/leverantörerna, vara möjlig. När Ni klickar på införda plug-ins och därefter loggar in Er på ett eller flera av nätverken (eller redan är inloggad), kommer de delade eller ”rekommenderade” informationerna mestadels att publiceras i Er profil i kortform. Nätverksleverantören kan på så sätt i förekommande fall insamla och lagra ytterligare data. Så kan det hos nätverksleverantörerna uppstå användarprofiler, som går utöver det som Ni själv aktivt lämnar ut i nätverket. Vidare informationer om datainsamling och -bearbetning erhåller Ni i dataskyddsanvisningarna hos plug-in-leverantörerna.

Cookies

Denna webbplats använder cookies och liknande teknik för att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som en webbplats – när den besöks av en användare – ber din webbläsare att lagra på enhetens hårddisk, till exempel inloggningsinformation. Cookies som vi kan ställa in av oss kallas förstapartscookies. Cookies från en annan domän på webbplatsen du besöker kallas tredjepartscookies.

Vi använder följande kategori cookies för respektive ändamål:

 • Nödvändiga cookies: avgörande för driften av vår webbplats.

Nedan finns en detaljerad lista över de cookies vi använder på vår webbplats:

Cookie -kategori: Unixtimes.tamp.com

Cookies namn: BetterJS[cryptedInformatione]

Ändamål: Nödvändig cookie för att slutföra registeringen, kontrollera popunder och pop up -funktioner.

Typ och varaktighet: Tredje part, 5 minuter efter inlämning eller om användaren besöker webbplatsen igen.

9. Radera Cookies

Som användare kan du själv bestämma vilka cookies, inklusive de för pushnotis du vill acceptera eller ta bort. De enskilda inställningarna kan göras direkt under inställningarna i din webbläsare. För mer information, vänligen kontakta din webbläsarleverantör.

10. Minderåriga 

Denna webbplats innefattande dataskyddsförklaringen och de allmänna affärsvillkoren riktar sig inte till minderåriga. Inga persondata om minderåriga samlas in, används och/eller överförs avsiktligt.

Denna tävling slutar 2024-11-30 och vinnaren kommer att presenteras 2024-12-31. Varumärkena som används i denna tävling deltar inte och är inte sponsorer till denna tävling. Genom att nyttja våra tjänster så godkänner du de allmänna villkor samt cookies som gäller för denna webplats. Vi använder cookies för att optimera våra tjänster. Vidare information finner du bland våra ”Allmänna VIllkor & Integritetspolicy”

© 2024 SvenskTävlingar
Allmänna villkor & Integritetspolicy